Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu powołane Uchwałą Nr 206/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2004r. funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury i działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami).

2.Statutu nadanego uchwałą Nr 206/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2004r.
 
ZASADY ZARZĄDZANIA

§ 1

1.Na czele Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Centrum na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2.Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Przemyśla w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.Organem doradczym i opiniodawczym jest rada programowa.

a)Członków rady w ilości nie mniejszej niż pięć osób powołuje i odwołuje dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla.

b)Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 2

1.Dyrektor realizuje funkcję zarządzania wewnętrznego w drodze:

a) zarządzeń,

b) decyzji,

c) poleceń służbowych, ustnych i na piśmie.

2.Zarządzenia podaje się do wiadomości:

a)wszystkich pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

b)kierowników przez doręczenie.

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁANIA, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

§ 3

1.Pracownicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi oraz zarządzeniami, decyzjami i poleceniami przełożonych.

2.Do obowiązków pracowników w szczególności należy:

a)staranne wykonywanie obowiązków zgodnie z zakresem obowiązków,

b)zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz ich przestrzeganie,

c)informowanie bezpośredniegoprzełożonego o realizacji zadań,

d)przestrzeganie drogi służbowej,

e)nadzór nad powierzonym mieniem.

§ 4

1.Główny księgowy, kierownicy działów kierują wykonaniem zadań określonych zakresem działania, w szczególności przez:

a) planowanie pracy,
b) usprawnianie organizacji,
c) przydział zadań,
d) udzielanie wskazówek i instrukcji,
e) opracowanie projektów zakresów czynności i ich aktualizowanie,
f) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
g) dbałość o warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opracowanie wniosków awansowych i premiowych,
h) planowanie urlopów wypoczynków i zastępstw,
i)informowanie dyrektora o realizacji zadań.

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5

Funkcjonowanie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK jest oparte na pionach,
strukturze działowej oraz na zasadzie podległości i podziale czynności.

1. Pion administracyjno-finansowy składa się z działów:

a) Dział Księgowości – symbol DK.
b) Dział Administracji i Obsługi – symbol DAO.
c) Sekretariat Dyrektora – symbol SD.
d) Stanowisko samodzielnego specjalisty ds. kadr – symbol KS.
e) Inne stanowiska samodzielnych specjalistów – symbol RI.

2.Pion pracy programowo - artystycznej składa się z działów:

a) Dział Organizacji Imprez – symbol DOI, który składa się z zespołów pracowniczych:

 • ­ Zespołu Impresaryjnego, którego działalnością merytoryczną kieruje kierownik działu,
 • Zespołu Edukacji Kulturalnej, którego działalnością merytoryczną kieruje pracownik zespołu,
 • innych zespołów, ­
 • samodzielnych pracowników,
 • ­galerii, której pracą kieruje pracownik galerii.

b) Dział Wydawniczy – symbol DW, który składa się z:

 • komórki wydawniczej, której działalnością merytoryczna kieruje kierownik działu,
 • ­biblioteki – której działalnością merytoryczną kieruje pracownik biblioteki,
 • ­samodzielnych pracowników.

c) Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” – symbol ZPiT który składa się z:

 • instruktorów,
 • grup tanecznych.

§ 6

1.Dyrektor Centrum na wniosek kierowników działów może powołać zespoły doraźne na czas określony do realizacji konkretnych zadań desygnując samodzielnych pracowników lub pracowników innych zespołów.

 ZAKRES DZIAŁANIA W DZIAŁACH I ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH

§ 7

1.Główny księgowy kieruje podległymi mu pracownikami oraz nadzoruje i kontroluje działalność finansową i gospodarczą Centrum, a w szczególności:

a) prowadzi księgowość,
b) organizuje i doskonali obieg dokumentów oraz je kontroluje,
c) sporządza kalkulacje kosztów i sprawozdania finansowe,
d) przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe,
e) kontroluje wydatki poprzez zatwierdzanie dokumentów będących zobowiązaniami finansowymi,
f) prowadzi gospodarkę kasową,
g) nadzoruje gospodarkę magazynową.

§ 8

1.Kierownik Działu Administracji i Obsługi kieruje podległymi mu pracownikami przy realizacji zadań przygotowujących warunki organizacyjne i techniczne dla działalności Centrum, a w szczególności:

a) ewidencjonuje i zabezpiecza mienie Centrum,
b) zapewnia warunki zgodne z przepisami bhp i p.poż.,
c) realizuje naprawy i remonty bieżące,
d) realizuje remonty kapitalne,
e) realizuje zakupy, zgodnie ze składanymi zamówieniami,
f) przygotowuje środki techniczne, zgodnie z wpisami do książki zleceń,
g) nadzoruje działalność usługową - wynajem pomieszczeń i sprzętu,
h)dokonuje zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

Do zadań pracownika Sekretariatu Dyrektora należy:

a) organizowanie prac sekretariatu Centrum,

b) prowadzenie prac związanych z bieżącą korespondencją,

c) prowadzenie kroniki wydarzeń kulturalnych PCKiN ZAMEK,

§ 10

Do zadań samodzielnego specjalisty ds. kadr należy:

a) wykonywanie wszystkich prac związanych z dokumentacja osobową pracowników PCKiN ZAMEK,
b) prowadzenie dokumentacji dot. BHP w zakresie spraw pracowniczych,
c) prowadzenie archiwum zakładowego,
d) prowadzenie dokumentacji dot. działalności socjalnej PCKiN ZAMEK.


§ 11

Samodzielni specjaliści są zatrudniani w miarę potrzeb, a ich zadania określają indywidualne zakresy czynności.

§ 12

Kierownik Działu Organizacji Imprez kieruje podległymi mu zespołami i samodzielnymi pracownikami, galerią oraz działalnością Centrum w zakresie:

a) prezentacji dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację wystaw,
b) organizacji spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych dla form teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich i innych,
c) prezentacji dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizacje przeglądów,
d) prowadzenia działań w zakresie współpracy ze środowiskami i związkami twórczymi, stowarzyszeniami i animatorami kultury,
e) organizacji spektakli dla małych form teatralnych, koncertów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej,
f) prowadzenie działań zmierzających do wyeksponowania walorów historycznych, archeologicznych Zamku Kazimierzowskiego w celu podniesienia turystycznej atrakcyjności tego obiektu.

§ 13

Kierownik Działu Wydawniczego kieruje wydawnictwem, biblioteką, samodzielnymi pracownikami oraz działalnością Centrum w zakresie:

a) prowadzenia działalności wydawniczej popularyzującej kulturalno-historyczny wizerunek miasta i regionu,
b) prezentacji dokonań naukowych poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów i odczytów,
c) prowadzenia biblioteki i gromadzenia wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki i kultury,
d) prowadzenia działań w zakresie współpracy z placówkami naukowymi w Polsce i środowiskiem naukowym w Przemyślu,
e) pozyskiwanie środków z pozabudżetowych źródeł finansowania przedsięwzięć dotyczących kultury na działalność statutową PCKiN ZAMEK.

§ 14

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” kieruje podległymi mu pracownikami przy realizacji zadań z zakresu upowszechnianie kultury ludowej poprzez kreowanie działań, wydarzeń artystycznych, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturą ludową dzieci i młodzieży w szczególności:

 • organizację i udział dzieci i młodzieży w warsztatach tanecznych i muzycznych, przeglądach i festiwalach folklorystycznych,
 • organizację koncertów, przeglądów, konkursów i imprez okazjonalnych,
 • prowadzenie działań zmierzających do kultywowania i propagowania kultury ludowej,
 • prezentowanie i popularyzowanie różnorodnych form tanecznych,
 • nawiązywanie i podejmowanie współpracy z innymi pokrewnymi instytucjami kultury w kraju i za granicą.

§ 15

Samodzielni pracownicy Działu Organizacji Wystaw i Działu Wydawniczego realizują zadania zgodnie z programem zatwierdzonym przez dyrektora Centrum.

§ 16

Pracownicy zespołów doraźnych powołanych na czas określony przez dyrektora Centrum do realizacji projektów realizują zadania zgodnie z programem realizacji zatwierdzonym przez dyrektora.

ORGANIZACJA I TRYB PRACY PCKIN

 

§ 17

 1. Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów.
 2. Do aprobaty i podpisu dyrektora należy wszelka korespondencja wychodząca z Centrum.
 3. Dyrektor parafuje pisma i dokumenty wpływające do Centrum.
 4. Pisma, dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektora parafują przygotowujący je pracownicy.
 5. Korespondencję wychodzącą z Centrum powodującą zobowiązania finansowe parafuje na kopii główny księgowy.

§ 18

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK prowadzi działalność statutową w:

 • Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu,
 • pomieszczeniach Urzędu Miejskiego – Klub „Niedźwiadek” w Przemyślu,
 • pomieszczeniach budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu.

ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W PCKIN ZAMEK

§ 19

1. Celem kontroli wewnętrznej jest:

 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez pracowników Centrum,
 • ustalenie źródeł występowania nieprawidłowości w celu ich likwidacji,
 • usprawnienie działania Centrum,
 • ustalenie instruktażu i niezbędnej pomocy.

2. Przedmiotem kontroli jest:

 • sprawdzanie przebiegu i metod pracy oraz wyników działalności kontrolowanych pracowników w zakresie nałożonych na nich obowiązków i zadań,
 • badanie sprawności, rzetelności i zgodności z prawem działania.

3. Kontrolę wewnętrzną w Centrum sprawuje Dyrektor i Główny księgowy.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20

 

Szczegółowe ustalenia regulujące pracę w Centrum są określone w obowiązującym zbiorze aktów normatywnych własnych takich jak:

 • Instrukcja w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla PCKiN ZAMEK.
 • Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.
 • Instrukcja inwentaryzacyjna.
 • Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.
 • Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 • Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 • Regulamin kontroli wewnętrznej.
 • Instrukcja dotycząca ewidencji majątku trwałego.
 • Rzeczowy wykaz akt.
 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Struktura organizacyjna Centrum.
 • Zakresy czynności poszczególnych pracowników.

§ 21

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie na podstawie zarządzenia dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
 2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.


§ 22

Graficzny schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do regulaminu.