Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Jednostki

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu
I. Przepisy ogólne


§ 1
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, zwane dalej "Centrum," funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, nr 213, poz. 2081 z 2004 r. nr 11, poz. 96).
 2. postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK jest Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.

 1. Terenem działania Centrum jest Miasto Przemyśl.
 2. Siedzibą organu zarządzającego Centrum jest Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.
 3. Ponadto Centrum prowadzi statutową działalność w:

1) Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu,
2) pomieszczeniach budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu.

§ 3
Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem organu zarządzającego:

37-700 Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

II. Cele i zadania Centrum

§ 4

 1. Podstawowym celem działania Centrum jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki poprzez kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń z zakresu kultury i nauki oraz tworzenia warunków do rozbudzania, kształtowania i zaspokajania potrzeb, a także zainteresowań kulturalnych i naukowych mieszkańców Przemyśla.
 2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej kulturalno-historyczny wizerunek miasta i regionu, prezentacja dokonań naukowych
2) poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, odczytów,
3) prowadzenie biblioteki i gromadzenie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki i kultury,
4) prowadzenie działań w zakresie współpracy z placówkami naukowymi w Polsce i środowiskiem naukowym Przemyśla,
5) prezentacja dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację wystaw,|
6) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych dla form teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich i innych,
7) prezentacja dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację przeglądów,
8) prowadzenie działań w zakresie współpracy ze środowiskami i związkami twórczymi, stowarzyszeniami i animatorami kultury,
9) organizacja spektakli dla małych form teatralnych, koncertów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej,
10) prowadzenie działań zmierzających do wyeksponowania walorów historycznych, archeologicznych Zamku Kazimierzowskiego w celu podniesienia turystycznej atrakcyjności tego obiektu,
11) prowadzenie działalności administracyjnej dotyczącej funkcjonowania Centrum,
12) upowszechnianie kultury ludowej poprzez kreowanie działań, wydarzeń artystycznych, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturą ludową dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl".

III. Zarządzanie i organizacja

§ 5

 1. Na czele Centrum stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Centrum na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
 2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Przemyśla w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 6

 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest rada programowa.
 2. Członków rady w ilości nie mniejszej niż pięć osób powołuje i odwołuje dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla.
 3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

IV. Gospodarka finansowa
§ 9

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10
Centrum może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać tylko i wyłącznie na działalność statutową Centrum określaną w rozdziale II statutu.

§ 11
1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Środki finansowe uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w rozdziale II statutu.

V. Przepisy końcowe

§ 12

Przekształcenie lub likwidacja Centrum następuje na mocy uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu.

§ 13
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.